KLUCZOWE TEMATY BADAWCZE REALIZOWANE W ZAKŁADZIE RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się wokół dwóch kluczowych obszarów badawczych:

  1. Systemy rachunkowości organizacji – struktury, uwarunkowania, zmiany 
  2. Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa organizacji

Tematy badawcze realizowane przez pracowników Zakładu to m.in.:

  • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości przepływów pieniężnych
  • Obowiązkowe i dobrowolne ujawnienia informacji finansowej i niefinansowej, ze szczególnym uwzględnieniem raportowania o społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie zrównoważonego rozwoju
  • Modele raportowania niefinansowego w praktyce spółek publicznych
  • Funkcjonowanie mechanizmów corporate governance w praktyce spółek publicznych
  •  Aspekty podatkowe rachunkowości, w szczególności w zakresie podatków dochodowych
  • Sprawozdawczość podmiotów działających w warunkach upadłości
  • Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa spółdzielni mieszkaniowych

Pracownicy Zakładu biorą także udział w realizacji tematów badawczych przypisanych do innych zakładów Katedry.


Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje prowadzenie zajęć z zakresu rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, rachunkowości podatkowej, rewizji finansowej i analizy finansowej. Zakład jest odpowiedzialny za Kierunek Rachunkowość – studia I stopnia, Kierownik kierunku: dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ, Koordynator kierunku: dr Michał Wiatr.

Pracownicy Zakładu koordynują i prowadzą zajęcia wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, studia niestacjonarne II stopnia (2-letnie, magisterskie) – koordynator kierunku dr Agnieszka Wencel.