Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości

Powstanie Ośrodka
Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości powstał 1 stycznia 1992 roku jako Regionalny Ośrodek Rachunkowości dla Polski Centralnej i jest jednostką naukowo – badawczą o charakterze wydziałowym.

Zgodnie z zarządzeniem nr 30 Rektora UŁ z dnia 1 stycznia 1992 roku Ośrodek prowadzi działalność edukacyjną i badawczą oraz stanowi centrum informacyjne dla osób i instytucji związanych z rachunkowością.

Kierownictwo Ośrodka

Z Ośrodkiem stale współpracują: dr hab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ, prof. dr hab. Anna Szychta, dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ i dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ oraz dr Maciej Frendzel.


Cel działalności Ośrodka

Celem działania Ośrodka jest zgłębianie i popularyzowanie wiedzy na temat międzynarodowej harmonizacji i standaryzacji rachunkowości, szczególnie w wymiarze sprawozdawczości finansowej – raportowaniu finansowym.

W nurcie badań Ośrodka leżą m.in.:

  • badania komparatywne stosowanych rozwiązań w różnych systemach regulacyjnych rachunkowości, zarówno krajowych, jak i ponadnarodowych – wspólnotowych i globalnych;
  • pomiar stopnia konwergencji rozwiązań z różnych systemów regulacyjnych rachunkowości z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
  • ocena stopnia i jakości regulacji rachunkowości i ich zastosowań w raportowaniu finansowym oraz ich wpływu na efektywność i odwzorowanie w raportowaniu finansowym procesów zarządczych w podmiotach gospodarczych.

Ośrodek prowadzi także badania w zakresie stosowania rozwiązań i narzędzi controllingu/rachunkowości zarządczej w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, także w kontekście uwarunkowań geopolitycznych.

Ośrodek prowadzi swą działalność głównie za pośrednictwem pracowników Katedry Rachunkowości Wydziału. Współpracuje z wieloma uznanymi ośrodkami badawczymi w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Prowadzi wymianę naukową, goszcząc wielu znanych i cenionych autorytetów z dziedziny rachunkowości z zagranicznych środków akademickich. Reprezentujący Ośrodek pracownicy Katedry Rachunkowości dzielą się wynikami swych badań na formach krajowych i zagranicznych konferencji oraz prowadzą seminaria, warsztaty, zajęcia ze studentami podczas swych zagranicznych wyjazdów.

Wyniki badań Ośrodka są także prezentowane w formie publikacji krajowych i zagranicznych.

Ośrodek służy także do opracowywania opinii i ekspertyz z dziedziny rachunkowości na rzecz podmiotów gospodarczych i różnych zainteresowanych instytucji.


Działalność ośrodka
Działalność swą rozpoczął w ramach „Programu rozwoju i edukacji rachunkowości w Polsce”, będącego elementem British Governmental Know-How Fund for Poland. Program ten realizowano przez organizowanie seminariów dla nauczycieli akademickich, przy współudziale wykładowców z Wielkiej Brytanii. W okresie 1991-1995 odbyło się kilkanaście takich seminariów, w których oprócz pracowników Uniwersytetu Łódzkiego brali udział pracownicy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ośrodek zajmuje się także organizowaniem kursów szkoleniowych dla praktyków rachunkowości. Ośrodek był współorganizatorem otwartej konferencji dla praktyków rachunkowości „Pt. Bilanse, zamknięcia roczne za 1995 rok”, która została przyjęta przez uczestników bardzo przychylnie. Tego typu otwarte seminaria, organizowane wspólnie z Katedrą Rachunkowości, odbywały się również w latach 2002, 2004, 2005 i 2006.

Ośrodek zajmuje się także przygotowaniem publikacji, programów i pomocy szkoleniowych. Tzw. Brytyjskie szkoły rachunkowości prowadzone były na podstawie materiałów szkoleniowych, opracowanych wspólnie przez stronę brytyjską i Ośrodek. Materiały te powstawały nie tylko dla potrzeb kursów, ale także wykorzystywano je jako materiały dydaktyczne w trakcie prowadzonych zajęć ze studentami i praktykami rachunkowości.

Za pośrednictwem Ośrodka organizowane są również wyjazdy szkoleniowe za granicę. W ramach tej działalności pracownicy Katedry Rachunkowości oraz seminarzyści mieli możliwość odbywania kilkumiesięcznych staży naukowych w North Wales University w Bangor i University of Northumbria w Newcastle (Wielka Brytania), a studenci – podjęcia rocznych studiów dziennych w University of Northumbria w Newcastle. Do tej grupy działań zaliczyć można także wyjazdy pracowników Katedry Rachunkowości na konferencje zagraniczne, w tym coroczne kongresy Europejskiego Stowarzyszenia Rachunkowości i Brytyjskiego Stowarzyszenia Rachunkowości.

Inną formą działań Ośrodka jest organizowanie konferencji naukowych i szkoleniowych, seminariów i odczytów. Odbyła się m.in. w 1994 r. międzynarodowa konferencja z udziałem pracowników nauki z kraju i zagranicy, praktyków rachunkowości i przedstawicieli agend rządowych.

W 1996 r. zorganizowano konferencją na temat rachunkowości w sektorze publicznym, poświęconą polskim regulacjom w zakresie rachunkowości na tle rozwiązań światowych. Kilkakrotnie miały również miejsce odczyty uczonych amerykańskich, brytyjskich, japońskich i niemieckich. Godny uwagi jest też cykl seminariów i odczytów, prowadzonych przez prof. Denise de la Rosa i prof. Barbarę Merino z University of North Texas w Denton (USA). Profesor Barbara Merino przebywała w Polsce dzięki wyróżnieniu Fundacji Fulbrighta jako wybitny specjalista w dziedzinie rachunkowości. W latach 1997-1998 wykłady z rachunkowości międzynarodowej prowadził prof. Kurt H. Buerger z Uniwersytetu w San Angelo (Texas), również jako stypendysta Fundacji Fulbrighta.

Podobne ośrodki (centra) badań i edukacji rachunkowości działają na wielu uniwersytetach USA i Wielkiej Brytanii. Ośrodek współpracuje z tymi centrami (np. z Centrum na Uniwersytecie Illinois w Urbana – Champaign – i tzw. CIGAR na Uniwersytecie Illinois w Chicago, a w Wielkiej Brytanii, Centrum działającym na Uniwersytecie Glasgow).

Ośrodek w dalszym ciągu prowadzi badania międzynarodowe, bierze udział w dorocznych sesjach Międzynarodowej Grupy Ekspertów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ISAR-UNCTAD w Genewie, przygotowuje opinie i komentarze do projektów międzynarodowych standardów rachunkowości oraz uczestniczy w przygotowaniu krajowych regulacji rachunkowości.

Ośrodek realizuje zespołowe badania porównawcze dotyczące polskiego prawa rachunkowości (tzw. bilansowego) i dyrektyw UE, międzynarodowych standardów rachunkowości oraz regulacji wybranych krajów. W ciągu ostatnich kilku lat obroniono pięć prac doktorskich opartych na tych badaniach. Wyniki międzynarodowych badań porównawczych opublikowano w następujących pracach:

  • Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. Jaruga, Wydaw. C.H.Beck, Warszawa 2002;
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości, praca zespołowa pod red. A. Jaruga, SKwP, COSZ, Warszawa 2004;
  • Accounting Reform in Central and Eastern Europe, OECD, Paris 1991;
  • Komentarze do ustawy o rachunkowości. Ustawa. MSR. Podatki, red. A. Jaruga, T. Martyniuk, Gdańsk 2002, 2004
  • Ośrodek służy pomocą komisjom sejmowym przygotowującym projekty i nowelizację ustaw.

W latach 2000-2004 Ośrodek UŁ uczestniczył w V Programie Ramowym Unii Europejskiej „Research Training Network HARMONIA – Accounting Harmonization and Standarisation in Europe: Enforcement, Comparability, and Capital Markets Effects” jako jedyny z Polski obok renomowanych uczelni z Unii Europejskiej.

Staże doktoranckie odbywali w Ośrodku doktoranci z Estonii i Włoch, natomiast doktorantka z Ośrodka UŁ prowadziła badania uniwersyteckie w Portugalii.