Seminarium Naukowe pt. Praktyki społeczne organizacji i ujawnianie informacji na ich temat

W dniu 6 października 2021 roku Katedra Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała Seminarium Naukowe pod tytułem „Praktyki społeczne i ujawnianie informacji na ich temat. Seminarium odbyło się za pośrednictwem systemu MS TEAMS. Wśród uczestników seminarium byli Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz zaproszeni goście. Seminarium miało na celu podjęcie dyskusji czym są praktyki społeczne i w jaki sposób informacje na ich temat są ujawniane.

Pierwsza część seminarium rozpoczęła się od prezentacji prof. Tomasza Wnuk-Pel pod tytułem „Od błota do zielonego snu – motywy i rola systemu pomiaru dokonań”, dotyczącej wspólnych badań przeprowadzonych z prof. Janem Alpenbergiem w Vaxjo, odnoszących się do systemu pomiaru dokonań w kontekście wprowadzenia strategii zrównoważonego rozwoju. Następnie Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ i Jan Michalak, prof. UŁ zaprezentowali swoje badania dotyczące narracji korporacyjnej firm uwikłanych w skandale. Na koniec tej części Ewelina Zarzycka, prof. UŁ opowiedziała o obecnie realizowanym wraz z Joanną Krasodomską, prof. UEK oraz prof. Dorotą Dobiją z Warszawy grancie NCN pod tytułem „Praktyki społeczne przedsiębiorstw i ujawnianie informacji na ich temat: Rola zaangażowania interesariuszy. Kolejnym punktem seminarium była dyskusja dotycząca przedstawionych w prezentacjach zagadnień.


Seminarium Naukowe pt. Rachunkowość behawioralna

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała Seminarium Naukowe, pod tytułem” „Rachunkowość behawioralna”. Seminarium odbyło się dnia 7 lipca 2021 roku za pośrednictwem systemu MS TEAMS. Wśród uczestników seminarium byli Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz zaproszeni goście. Seminarium miało na celu podjęcie dyskusji i wymiany poglądów przedstawicieli środowiska naukowego rachunkowości na temat rachunkowości behawioralnej.

Pierwsza część seminarium rozpoczęła się od prezentacji Przemysława Kabalskiego, prof. UŁ pt. „Rachunkowość behawioralna”, który na wstępie wyjaśnił, że słowo „behawioralna” w nazwie prezentacji nie do końca odzwierciedla to, nad czym obecnie pracuje. Obszar, którym się zajmuje postrzega raczej jako badania dotyczące „rachunkowości ludzkiej”, gdyż w kręgu ich zainteresowania są ludzie. To oni są twórcami i odbiorcami informacji w systemie rachunkowości. Celem badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób cechy, postawy wartości, motywy ludzi wpływają na informacje z rachunkowości i jak ta informacja wpływa na ludzi. Kolejnym punktem seminarium była dyskusja dotycząca przedstawionych w prezentacji zagadnień.


Seminarium Naukowe pt. Rachunkowość a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała Seminarium Naukowe, pod tytułem Rachunkowość a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Seminarium odbyło się dnia 16 czerwca 2021 roku za pośrednictwem systemu MS TEAMS. Uczestnikami seminarium byli Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, prof. Irena Sobańska, emerytowany pracownik Katedry Rachunkowości, dr Jerzy Czarnecki, pracownik Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ oraz pozostali zaproszeni goście. Seminarium miało na celu prezentację koncepcji zrównoważonego rozwoju i jej oddziaływania na rachunkowość w sferze koncepcyjnej i praktyce przedsiębiorstw oraz podjęcie dyskusji przedstawicieli środowiska naukowego rachunkowości na ten temat, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o zrównoważonym rozwoju w cyklicznych raportach finansowych i niefinansowych. Planowanym efektem seminarium jest inicjowanie wspólnych projektów badawczych oraz  wspólnych publikacji.

Pierwsza część seminarium rozpoczęła się od prezentacji prof. Anny Szychty, pt. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i jej wpływ na rachunkowość, w której Pani profesor przedstawiła etapy formułowania się koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa i systemu rachunkowości zrównoważonych przedsiębiorstw. Następnie swoją część prezentacji, będącą uzupełnieniem do zagadnień przedstawionych przez prof. Annę Szychtę, zaprezentowała prof. Irena Sobańska. Kolejnym punktem seminarium była dyskusja dotycząca przedstawionych w prezentacjach zagadnień.


Seminarium Naukowe pt. Rachunkowość w okresie II wojny światowej

W dniu 2 czerwca 2021 roku Katedra Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za pośrednictwem systemu MS TEAMS zorganizowała Seminarium Naukowe, pod tytułem ” Rachunkowość w okresie II wojny światowej”. Uczestnikami seminarium byli Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, prof. Irena Sobańska, emerytowany pracownik Katedry Rachunkowości, dr Jerzy Czarnecki, pracownik Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ oraz pozostali zaproszeni goście. Na seminarium dr hab. Mikołaj Turzyński przedstawił charakterystykę dotychczasowych badań nad rachunkowością w okresie II wojny światowej oraz przedstawił charakterystykę autorskich badań nad rachunkowością w tych czasach. Seminarium miało na celu prezentacje badań dotyczących obszaru rachunkowości w czasach II wojny światowej oraz podjęcie dyskusji i wymiany argumentów przedstawicieli środowiska naukowego rachunkowości dotyczących tego zagadnienia.


Konferencja naukowa pt. „PreEAA 2021″

W dniu 9 kwietnia 2021 roku na serwerze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa nt. „PreEAA 2021”. Jej organizatorem było Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie reprezentowane przez dra hab. Piotra Staszkiewicza z Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji oraz Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowana przez dra hab. Jana Michalaka, prof. UŁ.


Asia-Pacific Management Accounting Association (APMAA) Spring Webinar

W dniach 22-23 marca 2021 Katedra Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowana przez prof. dr hab. Tomasza Wnuk-Pel oraz dr Żanetę Pietrzak wspólnie z Linnaeus University w Szwecji reprezentowanym przez prof. Jana Alpenberga, zorganizowała Asia-Pacific Management Accounting Association (APMAA) Spring Webinar pt. „A SUSTAINABILITY PERSPECTIVE AND ITS INFLUENCE ON MANAGEMENT ACCOUNTING”. Była to konferencja zorganizowana pod auspicjami największej na świecie organizacji zrzeszającej naukowców z dziedziny rachunkowości zarządczej.


Seminarium Naukowe pt. „Sprawozdawczość niefinansowa – wyniki badań”

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała Seminarium Naukowe, pod tytułem” „Sprawozdawczość niefinansowa – wyniki badań”. Seminarium odbyło się dnia 20 stycznia 2021 roku za pośrednictwem systemu TEAMS. Wśród uczestników seminarium byli m.in.: dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, Prof. AGH w Krakowie i dr hab. inż. Anna Surowiec, Prof. AGH w Krakowie, prof. dr hab. Irena Sobańska, Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarzadzania UŁ, oraz doktoranci Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu Łódzkiego.


CIMA University Management Accounting Day

Podczas wydarzenia odbywającego się 21 października 2019 r. uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu na temat rachunkowości zarządczej i business games oraz porozmawiać z Ambasadorem CIMA. Studenci z Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Ukrainy, Węgier podjęli międzynarodowy pojedynek minibusiness game, którego efekty zostaną opisane w raporcie Employability, Education & Partnership in CEE Region.


Posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości

Posiedzenie organizowane przez Katedrę Rachunkowości oraz Komitet Standardów Rachunkowości w dniu 9 lipca 2019 r. miało na celu uchwalenie i zatwierdzenie nowych standardów dotyczących przyjęcia przez jednostki polityki rachunkowości. Efektem spotkania są nowe regulacje prawne dotyczące Standardów Rachunkowości w Polsce zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów.


Projekt Rachunkowość na 5+

Wydarzenie kierowane jest do studentów pierwszego roku zaliczających przedmiot „Wstęp do finansów i rachunkowości” i obejmuje 5 spotkań, na których omawiane są zagadnienia poruszane w trakcie tego przedmiotu. Zajęcia prowadzą studenci Koła, a ich celem jest pomoc w przyswojeniu podstaw rachunkowości. Tegoroczne spotkania odbywały się w następujących terminach: 9,16, 23,30 maja, 6 czerwca 2019 r.


SIGMA Maraton

Tematem IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SIGMA MARATON, która miała miejsce w dniach 3-5 kwietnia 2019 r. była „Współczesna rachunkowość w praktyce – specyficzne sektory gospodarki, rozwiązania, kategorie”. Na uczestników czekał konkurs referatów oraz case study.


CIMA University Management Accounting Day (UMAD)

24 października 2018 r. Chartered Institute of Management Accountants oraz Wydział Zarządzania UŁ zorganizowały wydarzenie: University Management Accounting Day (UMAD). Spotkanie odbyło się po raz pierwszy w Łodzi i miało na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami rachunkowości zarządczej, spotkanie z przedstawicielami firm zatrudniających wysokiej klasy specjalistów oraz zrozumienie, że zdobywając międzynarodowe kwalifikacje można zdecydowanie wyróżnić się na rynku pracy. Studenci mieli możliwość wysłuchania wykładu prof. Tomasza Wnuk-Pela pt. „Wdrożenie kalkulacji kosztów działań w polskich firmach”. Następnie wykład „Future of Finance” poprowadzili przedstawiciele CIMA z Anglii – Jane O’Rourke i Doug Withington.


Jubileusz 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego

W roku akademickim 2017/2018 Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji w okresie od października 2017 roku do września 2018 roku zrealizowano szereg wydarzeń o charakterze naukowym.

Inauguracja obchodów jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się 12 października 2017 r. o godz. 16:30 w Pałacu A. Biedermanna. Punkt kulminacyjny obchodów 70-lecia była konferencja jubileuszowa w dniu 19 września 2018 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zwieńczeniem obchodów był natomiast Doroczny Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 19-21 września 2018 r.

Patronat nad inauguracją obchodów 70-lecia Katedry Rachunkowości objęły: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Wydawnictwo Rachunkowość.

`IMG_8283

Wydziałowe Spotkania Naukowe

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyło się II Wydziałowe Spotkanie Naukowe organizowane przez Katedrę Rachunkowości. Spotkania mają charakter cykliczny, odbywają się raz w miesiącu i są adresowane do Pracowników i Doktorantów Wydziału Zarządzania UŁ zainteresowanych rozwojem naukowym i wymianą wiedzy.


Akademia Rachunkowości

Warsztaty zorganizowane 26 kwietnia 2018 r. oraz 23 maja 2018 r. dla członków SKNR Sigma przeprowadzone przez:

  • BDO nt.: „Utrata wartości aktywów z elementami kreatywnej polityki w zakresie szacunków”
  • Infosys nt.: „Podatek od towarów i usług w transakcjach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych – przepisy a praktyka”

Rachunkowość na 5+

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA zorganizowało w terminach 17, 24, kwietnia, 15,22,29 maja 2018 r. zajęcia dodatkowe, podczas których omawiano zagadnienia, a następnie rozwiązywano zadania z zakresu podstaw rachunkowości. Grupę docelową stanowili studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych wszystkich kierunków mających w swojej siatce zajęć przedmiot „Wprowadzenie do rachunkowości i finansów”. Celem warsztatów było ułatwienie zrozumienia podstawowych zagadnień z rachunkowości oraz przygotowanie studentów do jak najlepszego zdania egzaminu z przedmiotu „Wprowadzenie do rachunkowości i finansów”.


Konferencja SIGMA MARATON

Studenci z całego kraju wzięli udział w trzydniowej konferencji naukowej połączonej ze świętowaniem 70-lecia Katedry Rachunkowości i 40-lecia Koła Naukowego SIGMA. Celem wydarzenia odbywającego się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r. była wymiana poglądów, doświadczeń, opinii na tematy związane z rachunkowością. Był to także czas integracji, spotkania, nawiązywania nowych znajomości. Uczestnicy konferencji wzięli udział w konkursie referatów, case study oraz wydarzeniach integracyjnych.


Seminarium naukowe pt. „Behawioralne aspekty rachunkowości”

12 marca 2018 odbyło się zorganizowane przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ pod patronatem Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi siódme seminarium naukowe połączone z posiedzeniem Komisji. Tym razem jego tematem były „Behawioralne aspekty rachunkowości”. Było to pierwsze w Polsce seminarium naukowe w całości poświęcone szeroko rozumianym behawioralnym aspektom rachunkowości.

IMG_3617

Sympozjum „Systemy informacyjne zrównoważonego rozwoju”

Spotkanie, zorganizowane przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ 15 grudnia 2017 r., poprowadził dr hab. Wojciech A. Nowak prof. UŁ. Tematami obrad były: kontekst teoretyczny zrównoważonego rozwoju – tendencje w świecie, prace badawcze z zakresu zrównoważonego rozwoju prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału możliwości rozwoju problematyki na Wydziale.


Seminarium naukowe pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi „Historia rachunkowości”

Seminarium, zorganizowane 13 grudnia 2017 r., wpisało się w obchody jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ.


Szkolenie Krajowy Standard Rachunkowości nr 11

Środki trwałe stanowią nieodłączny element funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na liczne problemy praktyczne dotyczące ewidencji i rachunkowości środków trwałych są szkolenia przygotowane i prowadzone przez ekspertów w dziedzinie rachunkowości i księgowości. Celem szkolenia było objaśnienie ogólnych i szczegółowych założeń standardu, tak by uczestnicy szkolenia potrafili je skutecznie i efektywnie wykorzystywać do rozwiązania codziennych dylematów związanych z księgowością środków trwałych. Szkolenie odbyło się w dniach 11-12 grudnia 2017 r. Prowadzący szkolenie są autorami projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego.


Seminarium naukowe pt. „Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce”

W dniu 24 listopada 2017 roku na Wydziale Zarządzania UŁ odbędzie się seminarium naukowe nt. „Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce”. Tematem seminarium będzie kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, zarówno jej obecny stan, jak i propozycje i możliwości zmian. W ramach seminarium będą poruszane takie tematy jak: problemy praktyczne jednostek samorządu terytorialnego a zagadnienia poruszane w badaniach naukowych, szkolenia z zakresu rachunkowości sektora finansów publicznych, problematyka sprawozdawczości budżetowej, kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego, model rachunku kosztów dla jednostek samorządowych, rachunkowość sektora publicznego w Polsce a na świecie, gospodarka finansowa jednostek samorządowych.

IMG_9881

Akademia Wiedzy BSS „Rachunkowość okiem Managera – praktyczne wykorzystanie akademickiej teorii”

Podczas warsztatów 27 listopada 2017 r. studenci wcielali się w rolę managerów i mieli szansę zastosowania zdobytej na studiach wiedzy w praktycznym case study, rozwiązywanym pod okiem profesjonalistów z firmy BSS. Organizatorem wydarzenia było SKNR Sigma.


Shanghai Jao Tong University PhD Seminar – w dniach 4–10 listopada 2017 roku na zaproszenie Katedry Rachunkowości UŁ Shanghai Jiao Tong University, dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ przebywał z wizytą na SJTU w Szanghaju (pracownicy tego uniwersytetu są twórcami The Academic Ranking of World Universities, tzw. Listy Szanghajskiej). Podczas tej wizyty poprowadził seminarium dla doktorantów i kadry naukowej SJTU na temat „Management accounting practices in Poland – changes following transformation of the economy” oraz warsztaty z wykorzystaniem studium przypadku z polskiego przedsiębiorstwa pod tytułem „Case study – use of Activity-Based Costing for customer profitability analysis”.


Wykłady gościnne na zaproszenie Katedry Rachunkowości

11 i 18 października 2017 r. wykłady wygłosili:

  • prof. Kanitsorn Terdpaopong: „Cultural Differences between Asia and Europe in doing business”
  • prof. Gregory Wegmann: „The origin of management accounting in USA, France, Japan – comparisons between countries”

2nd International PhD Workshop and SeminarMiędzynarodowe seminarium doktorskie w Katedrze Rachunkowości

W dniu 17 października 2017 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego miały miejsce 2nd International PhD Workshop and Seminar, które zorganizowali dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ oraz dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ.


Inauguracja Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 12 października 2017 roku w Pałacu A. Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się inauguracja obchodów 70-lecia działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ.

Wydarzenie to, którego hasło brzmiało „Ludzie i ich dokonania”, stało się okazją do przypomnienia historii Katedry oraz do zaprezentowania jej rozwoju i bogatego dorobku naukowo-dydaktycznego. Początki Katedry sięgają roku akademickiego 1947/1948, kiedy uruchomione zostało Studium Rachunkowości, w ramach Oddziału Łódzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Objął je mgr Edward Wojciechowski, pierwszy kierownik Katedry Rachunkowości. Późniejsze etapy rozwoju Katedry wyznaczyły okresy kadencji kolejnych Kierowników: prof. Alicja Jarugowa (1973-1998), prof. Irena Sobańska (1998-2012) oraz prof. Ewa Walińska, która kieruje Katedrą od 2012 roku.

O randze uroczystości świadczy obecność ponad 50 gości. W inauguracji obchodów jubileuszowych wzięli udział przedstawiciele władz Rektorskich, Kanclerskich i Kwestorskich UŁ, Dziekan oraz kierownicy jednostek Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, w ramach którego Katedra funkcjonowała do czasu powstania Wydziału Zarządzania UŁ w 1994 roku. Obecni byli również: Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ oraz kierownicy Katedr funkcjonujących na tym Wydziale. Ponadto nie zabrakło przedstawicieli: Prezydenta Miasta Łodzi, Ministerstwa Finansów RP, Komitetu Standardów Rachunkowości, władz lokalnych i krajowych organizacji środowiskowych rachunkowości (Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów), jak również przedstawicieli świata biznesu i absolwentów Katedry.

Kulminację obchodów 70-lecia Katedry stanowi konferencja jubileuszowa w dniu 19 września 2018 r., która odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ. Poprzedzi ona bezpośrednio Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości obywający się w dniach 19-21 września 2018 r. w Łodzi. W ciągu całego rocznego okresu jubileuszowego przewidzianych zostało wiele wydarzeń naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Materialnym wymiarem obchodów będzie wydanie 7 monografii naukowych z okazji 70-lecia Katedry, odpowiadających obszarom badawczym prowadzonym w Katedrze, jak również monografia utrwalająca dorobek naukowy katedry w latach 1948-2018.

IMG_1812

2nd Trends in Accounting Research Conference (TARC 2017)

W dniach 4–6 października 2017 roku w Kownie, konferencja zorganizowana przez Kaunas University of Technology (Kowno, Litwa) we współpracy z Katedrą Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Linnaeus University (Växjö, Szwecja) i University of Applied Sciences (Kiel, Niemcy). W konferencji uczestniczyło około 70 naukowców z kilkunastu uniwersytetów z Europy i Azji.


Posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), organ centralnej administracji państwowej, spotyka się zwykle raz w miesiącu na posiedzeniach, na których realizuje swe cele statutowe, zwykle dotyczące tworzenia krajowych standardów rachunkowości, zorientowanych głównie na rachunkowość finansową i sprawozdawczość finansową. Możliwość zorganizowania 12 czerwca 2017 r. posiedzenia poza Warszawą, miejscem zwykłych posiedzeń Komitetu, była ogromnym wyróżnieniem dla Wydziału.


Cykl spotkań „Rachunkowość 5+”

Cykl spotkań „Rachunkowość 5+” odbywający się w następujących terminach: 9,11, 16, 23, 30 maja oraz 6 czerwca 2017 r. miał na celu przypomnienie i utrwalenie podstaw rachunkowości u uczestników oraz wsparcie ich w przygotowaniu do egzaminu z Podstaw Rachunkowości/ Wprowadzenia do Finansów i Rachunkowości. Podczas pierwszej części, prowadzący, członkowie koła, przypomnieli najważniejsze pojęcia, wskazali potencjalnie problematyczne tematy oraz zaproponowali sposób ich rozwiązania. Podczas drugiej części uczestnicy mieli możliwość rozwiązać przykładowe zadania pod okiem starszych studentów. Organizatorem spotkań było SKNR Sigma.


Wykłady gościnne na zaproszenie Katedry Rachunkowości

11 maja 2017 r. wykłady wygłosili:

  • prof. Andreas Jansson: „International Financial Reporting – Financial Instruments”
  • prof. Fredrik Karlsson: „Goals in Business Administration”

Forum in Accounting, Business and Economics for Young Researcher and Academic Staff

W dniach 6-7 kwietnia 2017 pracownicy Katedry Rachunkowości dr hab. Jacek Gad, prof. UŁ. i dr hab. Justyna Dobroszek byli organizatorami Forum in Accounting, Business and Economics for Young Researchers and Academic Staff – FABE na Wydziale Zarządzania UŁ. Celem forum było umożliwienie wymiany doświadczeń i poglądów głównie młodego środowiska akademickiego (tj. doktorantów młodych badaczy) w obszarze rachunkowości, ekonomii i zarządzania. Uczestnikami naukowego wydarzenia byli młodzi naukowcy m.in. z Wielkiej Brytanii, Węgier, Turcji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Polski. W trakcie forum prezentowane były referaty z zakresu sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, ujmowania wybranych pozycji bilansowych w systemie rachunkowości, nowych koncepcji ekonomicznych, działalności firm rodzinnych, stóp zwrotu z akcji wybranych spółek europejskich.  Badania naukowe przedstawione podczas Forum były poparte zaawansowanymi metodami ilościowymi i częściowo metodologią jakościową. Forum stało się również podstawą do nawiązania współpracy międzynarodowej w obszarze badań naukowych i stworzenia nowych zespołów badawczych o charakterze międzynarodowym. Sekretarzami naukowymi i pomysłodawcami konferencji byli dr Justyna Dobroszek oraz dr Jacek Gad.


SIGMA Maraton

SIGMA MARATON to konferencja skierowana do studentów finansów i rachunkowości, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA. Celem wydarzenia, jakie odbyło się w dniach 5-7 kwietnia 2017 roku, była wymiana poglądów, doświadczeń, opinii na tematy związane z rachunkowością.


Wykład gościnny „The reality of numbers and the numer of realities”

5 kwietnia 2017 r. wykład dla uczestników konferencji Sigma Maraton 2017 oraz pracowników naukowych Wydziału Zarządzania na zaproszenie Katedry Rachunkowości WZ UŁ wygłosił prof. David Alexander z Wielkiej Brytanii.


W dniu 29-30 listopada 2016 roku odbyła się Międzynarodowa konferencja z cyklu „Rachunkowość-Zarządzanie-Globalizacja” Rachunkowość Zarządcza w Europie Środkowo-Wschodniej: Od kontrolera do biznes partnera

Celem konferencji było rozpoznanie zmian zachodzących w praktyce rachunkowości zarządczej w podmiotach gospodarczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których ćwierć wieku temu zaczęła się transformacja ustrojowa. Warto poznać, czy obecnie w tych krajach rola, status i zadania specjalistów rachunkowości zarządczej dorównują standardom w tym zakresie w najbardziej rozwiniętych i konkurencyjnych gospodarkach świata.

Konferencja była okazją do prezentacji wyników badań na temat zmian w systemach rachunkowości zarządczej w praktyce przedsiębiorstw działających w krajach po transformacji ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań specjalistów rachunkowości zarządczej. Dyskusja podczas konferencji może być pierwszym krokiem do podjęcia wspólnych międzynarodowych badań porównawczych przez badaczy z krajów byłego bloku socjalistycznego. Dla praktyków konferencja stanowiła okazję do poznania najnowszych światowych trendów w rozwoju systemów rachunkowości zarządczej oraz zmian roli i zadań specjalistów rachunkowości zarządczej oraz w dobrych praktykach stosowanych w biznesie.