Współpraca z praktyką

Udział w pracach legislacyjnych
Pracownicy Katedry Rachunkowości już od lat siedemdziesiątych biorą udział w pracach związanych z przygotowaniem i opiniowaniem aktów prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej: ustaw i jej nowelizacji, rozporządzeń wykonawczych do ustaw oraz regulacji środowiskowych rachunkowości: standardów, wytycznych, rekomendacji.


Udział w pracach krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji rachunkowości
Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ są aktywnymi członkami organizacji międzynarodowych oraz stowarzyszeń w dziedzinie rachunkowości, w tym m.in.:

European Accounting Association
American Accounting Association
Komitetu Sterującego Asia-Pacific Management Accounting Association
Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Komisja Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk, oddział w Łodzi
Komisji ds. rozwoju zawodów związanych z rachunkowością Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Komisji historii teorii i praktyki rachunkowości w Polsce Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Komisji ds. Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Komisji Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Komisji ds. Edukacji Rachunkowości Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Komisji Nadzoru Audytowego

Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ intensywnie uczestniczą w pracach Komitetu Standardów Rachunkowości, który zajmuje się opracowywaniem Krajowych Standardów Rachunkowości. Wieloletnim członkiem Komitetu jest dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ.

Ponadto systematyczne studia porównawcze prowadzone w Katedrze Rachunkowości pozwalają naszym pracownikom czynnie uczestniczyć w międzynarodowych gremiach promujących i projektujących międzynarodowe regulacje rachunkowości (ONZ, UNCTAD, OECD, WTO).

Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ są autorami, współautorami lub uczestnikami procesu ustanawiania także innych regulacji środowiskowych dotyczących rachunkowości takich jak m.in.:

  • Zasady certyfikacji zawodu księgowego przez SKwP,
  • projektu Zasad akredytacji przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce kierunków studiów ekonomicznych o specjalności rachunkowość prowadzonych przez uczelnie wyższe dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego (autorzy projektu: prof. dr hab. Ewa Walińska, dr Marcin Michalak),